معرفی شرکت

با تجربه سه ساله و کادری متشکل از نفراتی کارآزموده به مدیر عاملی آقای مهدی شعبانی پور از تابستان سال 1395 در سطح شهر کرمان و شهرستان های این استان شروع به فعالیت نموده و تا امروز به فعالیتش به صورت مویرگی در این محدوده ادامه داده است .