ویژه

شرکت بازرگانی زرین تجارت آزرم

با تجربه شش ساله و کادری متشکل از نفراتی کارآزموده به مدیر عاملی آقای مهدی شعبانی پور از تابستان سال 1395 در سطح شهر کرمان و شهرستان های این استان شروع به فعالیت نموده و تا امروز به فعالیتش به صورت مویرگی در این محدوده ادامه داده است .

  شرکت بازرگانی زرین تجارت آزرم با تجربه شش ساله و کادری متشکل از نفراتی کارآزموده به مدیر عاملی آقای مهدی شعبانی پور از تابستان سال 1395 در سطح شهر کرمان و شهرستان های این استان شروع به فعالیت نموده و تا امروز به فعالیتش به صورت مویرگی در این محدوده ادامه داده است .